2005/261/EÜ: Komisjoni otsus, 30. märts 2004, toetuskava kohta, mida Ühendkuningriik kavatseb rakendada Gibraltari valitsuse läbiviidava ettevõtte tulumaksu reformi suhtes (teatavaks tehtud numbri K(2004) 929 all) (EMPs kohaldatav tekst)