Komission asetus (EY) N:o 1583/2005, annettu 29 päivänä syyskuuta 2005, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Slovakian interventioelimen hallussa olevan maissin myymiseksi uudelleen Espanjan markkinoilla