2006/1016/EÜ: Nõukogu otsus, 19. detsember 2006 , millega Euroopa Investeerimispangale antakse ühenduse tagatis ühendusevälistele projektidele antavatest laenudest ja laenutagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks