Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. veljače 2019. o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka, njegova Protokola o provedbi i razmjene pisama koja je priložena Sporazumu (14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))