Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. februar 2019 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen (14367/2018– C8-0033/2019 — 2018/0349(NLE))