Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагането му и размяната на писма, придружаваща споразумението (14367/2018 — C8-0033/2019 — 2018/0349(NLE))