Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 151/2006 του Συμβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου 2006 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά ορισμένα αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα