Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal — Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse ajavahemikuks 2007–2013 üldprogrammi Põhiõigused ja õigusasjad raames eriprogramm Vägivallavastane võitlus (Daphne), uimastiennetus ja teavitustegevus — Ettepanek: nõukogu otsus, millega luuakse ajavahemikuks 2007–2013 üldprogrammi Põhiõigused ja õigusasjad raames eriprogramm Põhiõigused ja kodakondsus — Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse ajavahemikuks 2007–2013 üldprogrammi Põhiõigused ja õigusasjad raames eriprogramm Tsiviilõigus KOM(2005) 122 lõplik 2005/0037 (COD) 2005/0038 (CNS) 2005/0040 (COD)