Euroopa Kohtu (suurkoda) 10. jaanuari 2006.  aasta otsus kohtuasjas C-302/04: (Szombathelyi Városi Bíróság'i (Ungari) eelotsusetaotlus): Ynos kft versus János Varga (EÜ artikkel 234 — Direktiiv 93/13/EMÜ — Tarbijad — Ebaõiglased tingimused — Pärast kolmanda riigi poolt Euroopa Ühendusega assotsiatsioonilepingu sõlmimist ja enne nimetatud riigi ühinemist Euroopa Liiduga direktiiviga vastavusse viidud siseriiklikud õigusnormid — Euroopa Kohtu pädevuse puudumine)