Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2007-2013 eriprogramm "Terrorismi ennetamine, selleks valmisolek ja selle tagajärgede ohjamine" üldprogrammi "Turvalisus ja vabaduste kaitse" raames (KOM(2005)0124 - C6-0241/2005 - 2005/0034(CNS))