Euroopa Kohtu (suurkoda) 12. juuli 2005. aasta otsus kohtuasjas C-198/03 P: Euroopa Ühenduste Komisjon versus CEVA Santé Animale SA, Pfizer Enterprises Sàrl, International Federation for Animal Health (Apellatsioonkaebus — Määrus (EMÜ) nr 2377/90 — Veterinaarravimid — Progesterooni jääkide piirnormi kehtestamine — Ühenduse lepinguvälise vastutuse tingimused)