Esimese Astme Kohtu 5. oktoobri 2004. aasta otsus kohtuasjas T-45/01: Stephen Sanders ja teised versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Ühisettevõttes JET töötavad isikud — Võrdne kohtlemine — Ajutise teenistuja staatuse mittekohaldamine — Euratomi asutamislepingu artikkel 152 — Mõistlik tähtaeg — Varaline kahju)