Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1654 zo 6. novembra 2020 o určitých prechodných ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou subtypu H5N8 v Spojenom kráľovstve [oznámené pod číslom C(2020) 7862] (Iba anglické znenie je autentické) (Text s významom pre EHP)