Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1654 на Комисията от 6 ноември 2020 година относно някои временни защитни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в Обединеното кралство (нотифицирано под номер C(2020) 7862) (само текстът на английски език е автентичен) (текст от значение за ЕИП)