Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie T- T-316/03, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (Wspólnotowy znak towarowy — Oznaczenie słowne MunichFinancialServices — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94)