Απόφαση του Πρωτοδικείου, της 7ης Ιουνίου 2005, στην υπόθεση T-316/03, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) (Κοινοτικό σήμα — Λεκτικό σήμα MunichFinancialServices — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94)