Nõukogu ühine seisukoht 2005/411/ÜVJP, 30. mai 2005, mis käsitleb Sudaani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2004/31/ÜVJP