2006/102/EÜ: Komisjoni otsus, 7. veebruar 2006 , ühenduse rahalise toetuse kohta ohtlike taimekahjustajate tõrjumise programmidele Prantsusmaa ülemeredepartemangudes 2006. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2006) 250 all)