Euroopa Kohtu määrus (neljas koda) 29. oktoober 2004 kohtuasjas C-18/04 P: Grégoire Krikorian jt versus Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Ühenduste Komisjon (Apellatsioonkaebus — Ühenduse lepinguväline vastutus — Kahju hüvitamise nõue — Osaliselt ilmselt vastuvõetamatu ja osaliselt põhjendamata apellatsioonkaebus)