Komisjoni teatis Nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele - Puuetega inimeste olukord laienenud Euroopa Liidus : Euroopa tegevuskava 2006-2007