Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1228/2003, 26. juuni 2003, milles käsitletakse võrkudele juurdepääsu tingimusi piiriüleses elektrikaubanduses (EMPs kohaldatav tekst)