Kohtuasi T-130/06: 3. mail 2006 esitatud hagi — Drax Power jt versus komisjon