2012/590/EL: Euroopa Parlamendi otsus, 10. mai 2012 , Euratomi Tarneagentuuri 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta