Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 9 grudnia 2005 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej dotyczący projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych terminów (CON/2005/53)