Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 9ης Δεκεμβρίου 2005 , κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/39/EΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων σε ό,τι αφορά ορισμένες προθεσμίες (CON/2005/53)