Komisjoni teatis - Ühtekuuluvuspoliitika toetus majanduskasvule ja töökohtade loomisele - Ühenduse strateegilised suunised, 2007–2013 {SEK(2005) 904}