Kirjalik küsimus E-2895/06 Esitaja(d): Paul van Buitenen (Verts/ALE) komisjonile. Kontrollikomisjoni õigus tutvuda dokumentidega käimasolevate OLAFi uuringute ajal