Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Kanada valitsuse vahelise kõrghariduse, koolituse ning noorsoovaldkonna koostööraamistiku kehtestamise lepingu sõlmimise kohta (KOM(2006)0274 - C6-0255/2006 - 2006/0096(CNS)