2006/25/EÜ,Euratom: Komisjoni otsus, 23. detsember 2005 , millega muudetakse komisjoni töökorda