2004/737/EG:Rådets beslut av den 21 oktober 2004 om bemyndigande för Italien att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 2.1 i det sjätte direktivet 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter