2004/737/ΕΚ:Απόφαση του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2004, με την οποία εξουσιοδοτείται η Ιταλία να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 2 παράγραφος 1 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών