2006/23/EÜ: Komisjoni otsus, 20. jaanuar 2006 , millega muudetakse otsust 2005/710/EÜ, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses kõrge patogeensusega linnugripi kahtlusega Rumeenias (teatavaks tehtud numbri K(2006) 61 all) (EMPs kohaldatav tekst)