Komisjoni otsus, 8. detsember 2006 , milles käsitletakse teatavaid tööstustekkelisi kasvuhoonegaase reguleerivaid siseriiklikke õigusnorme, millest Taani on teavitanud (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5934 all)