2004/855/EÜ: Nõukogu otsus, 7. detsember 2004, millega muudetakse otsuse 98/198/EÜ, millega lubatakse Ühendkuningriigil pikendada nõukogu kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artiklitest 6 ja 17 kõrvalekalduva meetme kohaldamist, artiklit 3