2005/389/ES: Rozhodnutie Komisie z 18. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/217/ES, pokiaľ ide o zoznam chuťových a aromatických prísad používaných do potravín alebo na potraviny [oznámené pod číslom K(2005) 1437] (Text s významom pre EHP)