2005/389/EÜ: Komisjoni otsus, 18. mai 2005, millega muudetakse komisjoni otsust 1999/217/EÜ söötades kasutatavate lõhna- ja maitseühendite registri kohta (teatavaks tehtud numbri K(2005) 1437 all) (EMPs kohaldatav tekst)