Kohtuasi C-102/15: Euroopa Kohtu (teine koda) 28. juuli 2016. aasta otsus (Fővárosi Ítélőtábla eelotsusetaotlus – Ungari) – Gazdasági Versenyhivatal versus Siemens Aktiengesellschaft Österreich (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Määrus (EÜ) nr 44/2001 — Kohtualluvus, kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades — Esemeline kohaldamisala — Alusetul rikastumisel põhinev nõue — Alusetu rikastumine — Konkurentsiõiguse rikkumise eest määratud trahvi põhjendamata tagastamisest tulenev nõue)