Διάταξη του Προέδρου του Πρωτοδικείου, της 7ης Ιουλίου 2004, στην υπόθεση T-37/04 R, Região autónoma dos Açores κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων — Αλιεία — Κανονισμός (ΕΚ) 1954/2003 του Συμβουλίου — Αίτηση μερικής αναστολής εκτελέσεως και λήψεως άλλων προσωρινών μέτρων — Παραδεκτό — Επείγον — Παρέμβαση)