Nõukogu esimese lugemise seisukoht (EL) nr 2/2017 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ Nõukogu poolt vastu võetud 7. märtsil 2017 (EMPs kohaldatav tekst)