Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1774 z 23. októbra 2019, ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2012/137/EÚ, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska do zoznamu tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup spermy domácich ošípaných do Únie [oznámené pod číslom C(2019) 7644] (Text s významom pre EHP)