Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1774, 23. oktoober 2019, millega muudetakse otsuse 2012/137/EL I lisa seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi lisamisega selliste kolmandate riikide või nende osade loetellu, kust on lubatud liitu sisse tuua kodusigade spermat (teatavaks tehtud numbri C(2019) 7644 all) (EMPs kohaldatav tekst)