Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1774 ze dne 23. října 2019, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2012/137/EU, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen vstup spermatu prasat na území Unie (oznámeno pod číslem C(2019) 7644) (Text s významem pro EHP)