Komisjoni teatis - Teine aruanne 2003. – 2005. aasta majanduspoliitika üldsuuniste rakendamise kohta (esitatud kooskõlas EÜ asutamislepingu artikli 99 lõikega 3) {SEC(2005)91}