2005/36/EÜ: Komisjoni otsus, 8. september 2004, millega muudetakse otsust 2004/166/EÜ abi kohta, mida Prantsusmaa kavatseb eraldada Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée’ (SNCM) ümberkorraldamiseks (teatavaks tehtud numbri K(2004) 3359 all)EMPs kohaldatav tekst