Euroopa Kohtu (suurkoda) 8. juuni 2004 aasta otsus kohtuasjas C-220/02 (Oberster Gerichtshof'i eelotsusetaotlus): Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten versus Wirtschaftskammer Österreich (Meeste ja naiste võrdse tasustamise põhimõte — Tasustamise mõiste — Sõjaväeteenistuse kestuse arvessevõtmine töösuhte lõpetamise hüvitise arvutamisel — Võimalus võrrelda sõjaväeteenistust läbivaid töötajaid ja naissoost töötajaid, kes rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppedes võtavad vanemapuhkuse, mille kestust ei võeta arvesse töösuhte lõpetamise hüvitise arvutamisel)