Kirjalik küsimus E-2324/06 Esitaja(d): Bart Staes (Verts/ALE) komisjonile. Nende loomaliikide kaitse, mis on loetletud elupaigadirektiivi II lisas, ent mis ei ela looduslikus elupaigas