2005/510/Euratom: Komisjoni otsus, 14. juuni 2005, Euroopa Aatomienergiaühenduse ühinemise kohta kasutatud tuumkütuse käitlemise ohutust ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise ohutust käsitleva ühiskonventsiooniga (teatavaks tehtud numbri K(2005) 1729 all)