Vec C-152/16: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 1. decembra 2016 – Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Nariadenie (ES) č. 1071/2009 — Spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy — Článok 16 ods. 1 a 5 — Vnútroštátny elektronický register podnikov cestnej dopravy — neexistencia vzájomného prepojenia s vnútroštátnymi elektronickými registrami iných členských štátov)