Sag C-152/16: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 1. december 2016 — Europa-Kommissionen mod Storhertugdømmet Luxembourg (Traktatbrud — forordning (EF) nr. 1071/2009 — fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet — artikel 16, stk. 1 og 5 — nationalt elektronisk register over vejtransportvirksomheder — manglende sammenkobling med de øvrige medlemsstaters nationale elektroniske registre)