Дело C-152/16: Решение на Съда (десети състав) от 1 декември 2016 г. — Европейска комисия/Велико херцогство Люксембург (Неизпълнение на задължения от държава членка — Регламент (ЕО) № 1071/2009 — Общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач — Член 16, параграфи 1 и 5 — Национален електронен регистър на предприятията за автомобилни превози — Несвързване с националните електронни регистри на другите държави членки)